Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Cách mạng Tây Ban Nha đã bắt đầu, hãy đứng lên nào những người dân Châu Âu

On the 15th May 2011 something changed in Spain.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, thứ gì đó đã thay đổi ở Tây Ban Nha.

Society has awoken from a very deep sleep.
Cả xã hội đã thức tỉnh từ một giấc ngủ rất dài.

A crisis created by POLITICIANS and BANKERS
Một cuộc khủng hoảng được tạo ra bởi những chính trị gia và các ngân hàng.

has left the country with 5.000.000 jobless, 43.5% under 25 have no jobs, being the highest unemployment rate of European Union.
đã khiến cho quốc gia có 5 triệu người thất nghiệp, 43.5% người dân dưới 25 tuổi không có việc làm, trở thành quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại Liên minh Châu Âu.

A political landscape of greediness corruption and incompetence has deeply damaged the country's democracy.
Một môi trường chính trị tham nhũng tràn lan và thiếu năng lực cạnh tranh đã làm nguy hại đến nền dân chủ của quốc gia.

A GERM comming from the Arab revolts and Iceland is starting to spread across Europe.
Một mầm mống đến từ cuộc nổi dậy tại Ả Rập và Ai Len đang bắt đầu lan rộng trên khắp Châu Âu.

A need for JUSTICE and TRUE DEMOCRACY has UNIFIED PEOPLE of different political views, ages, religions and beliefs.
Một nhu cầu đòi hỏi CÔNG BẰNG và DÂN CHỦ THỰC SỰ đã THỐNG NHẤT MỌI NGƯỜI từ những quan điểm chính trị, độ tuổi, tôn giáo và niềm tin khác nhau.

PEOPLE are spontaneously connecting for COMMON SENSE
NGƯỜI DÂN đã tự động liên kết với nhau vì Ý THỨC CHUNG

Pursuing a new system that should place CITIZENS before ECONOMY, breaking with an OBSOLETE SYSTEM that brings misery to HUMANKIND
Mong muốn một kệ thống mới mà đặt NHÂN DÂN lên trước NỀN KINH TẾ, phá vỡ cái HỆ THỐNG LỖI THỜI mà đã đem đến nỗi đau cho NHÂN LOẠI

PEOPLE are AWAKENING
NGƯỜI DÂN đang THỨC TỈNH...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét